Sporządzamy ekspertyzy dla rolników w związku z dopłatami bezpośrednimi. Termin składnia wniosków został przedłużony do końca czerwca.

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników został przedłużony do końca czerwca 2023. Fundacja Przyroda i Człowiek oferuje usługi w zakresie sporządzania ekspertyz przyrodniczych ornitologicznych i botanicznych na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Posiadanie ekspertyzy warunkuje przyznanie dopłat, których wysokość uzależniona jest od obecności gatunków wskaźnikowych oraz cech siedliska przyrodniczego, potwierdzonych przez uprawnionego eksperta. Dopłaty rekompensują ograniczenie dochodów wynikające ze stosowania korzystniejszych dla przyrody, ale mniej dochodowych, sposobów użytkowania terenów o cennych wartościach przyrodniczych.
Zapraszamy do współpracy rolników gospodarujących na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na obszarach Natura 2000, posiadających np. pastwiska, łąki kośne lub obserwujących na swych działkach cenne gatunki gniazdujących ptaków związanych z krajobrazem rolniczym.
Więcej na temat dopłat TUTAJ.
Na zdjęciu (fot. Marceli Ślusarczyk) wypas ekstensywny.