Fundacja Przyroda i Człowiek jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony przyrody i na rzecz zrównoważonego rozwoju. Powstała w 2012 roku z potrzeby spożytkowania potencjału osób współtworzących innowacyjne projekty z zakresu ochrony czynnej i dziedzictwa kulturowego. Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz naukowcami, przyrodnikami, kulturoznawcami.

Celami działania Fundacji są:

  • zachowanie i odtwarzanie różnorodności krajobrazowej, geologicznej i biologicznej, czynna ochrona siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków Natura 2000,
  • zachowanie i odtwarzanie tradycyjnych metod gospodarowania i użytkowania gruntów,
  • zachowanie i odtwarzanie zanikających ras zwierząt hodowlanych i roślin uprawnych,
  • zachowanie  i promocja  dorobku kulturowego  społeczności lokalnych,
  • zrównoważone  zagospodarowanie i udostępnianie rekreacyjne oraz turystyczne, w tym dla turystyki kwalifikowanej, obszarów reprezentujących walory krajobrazowe, kulturowe i przyrodnicze,
  • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zależności człowiek –  przyroda,  konieczności i metod  ochrony różnorodności  krajobrazowej, geologicznej i biologicznej,
  • gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie celów działania  Fundacji,
  • stymulowanie społecznych inicjatyw proprzyrodniczych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności, organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa,
  • tworzenie warunków organizacyjnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony przyrody,
  • propagowanie idei ochrony przyrody i uwzględniania praw ochrony przyrody w rozwoju kraju.

Statut Fundacji

Profile Image

Marceli Ślusarczyk

Prezes Zarządu

Profile Image

Maria Stróżecka-Gola

Wiceprezes Zarządu

Profile Image

Andrzej Czylok

Przewodniczący Rady Fundacji

Profile Image

Andrzej Tyc

Członek Rady Fundacji

Profile Image

Maciej Florys

Członek Rady Fundacji

Współpracujemy

Wsparli nas