Fundacja Przyroda i Człowiek wielokrotnie realizowała usługi w zakresie sporządzania ekspertyz przyrodniczych ornitologicznych i botanicznych na potrzeby realizacji programów rolno-środowiskowych. Opracowania były wykonywane dla rolników, którzy gospodarowali na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na obszarach Natura 2000 (posiadali  np. pastwiska, łąki kośne lub zaobserwowali na swoich działkach cenne gatunki gniazdujących ptaków związanych z krajobrazem rolniczym).

Posiadanie ekspertyzy warunkowało przyznanie dopłat, których wysokość uzależniona była od obecności gatunków wskaźnikowych oraz cech siedliska przyrodniczego, potwierdzonych przez uprawnionego eksperta. Rolnicy przystępujący do Programu otrzymywali wysokie dopłaty, które rekompensowały ograniczenie dochodów wynikające ze stosowania korzystniejszych dla przyrody, ale mniej dochodowych, sposobów użytkowania terenów o cennych wartościach przyrodniczych.